direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Bedrijventerrein Tradepark 58 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2011025-e001

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Functies

De voor ´Bedrijf - Nutsvoorziening´ aangewezen gronden zijn bestemd voor nutsvoorzieningen die zijn genoemd in bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en met uitzondering van inrichtingen vallende onder artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

4.1.2 Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Bedrijf - Nutsvoorziening´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. parkeer- stallings- en verkeersvoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen,

voor zover behorende bij en ondersteunend aan de onder 4.1.1 genoemde functies.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende algemene regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor zover gelegen binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen buiten het bouwvlak gebouwen worden gebowd tot een maximale oppervlakte van 200 m2;
 • d. de totale oppervlakte bebouwing mag maximaal 2200 m2 bedragen;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer dan 7 m.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 12 m bedragen.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de brandveiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
 • b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen.
4.4 Afwijken van de bouwregels
4.4.1 Binnenplans afwijken

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 4.4.2, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 4.2.2 voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zulks tot een hoogte van maximaal 15 m.
4.4.2 Voorwaarden

Omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van de bouwregels kan slechts worden verleend indien:

 • a. dit vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering, de bedrijfspresentatie, de constructie of verschijning van het gebouw of de aard van het bedrijf noodzakelijk is;
 • b. de brandveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • c. de milieusituatie niet onevenredig wordt aangetast;
 • d. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • f. de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden beperkt.
4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
 • c. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • d. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • e. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • f. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.